CTCP GTNfoods CBTT biên bản và nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên và thay đổi người nội bộ công ty

Cập nhật: Jun, 29/2019 - 14:10

TCP GTNfoods xin CBTT như sau:

- Biên bản và Nghị quyết họp ĐHĐCĐ Thường niên 28/06/2019 

- Thay đổi thành viên HĐQT và thành viên BKS của Công ty theo Nghị quyết ĐHĐCĐ 2019

  + Miễn nhiệm thành viên HĐQT ông Michael Louis Rosen và Bà Chew Mei Ying

  + Miễn nhiệm thành viên BKS ông Trần Việt Thắng và ông Pan Mun Kit

  + Bổ nhiệm thành viên HĐQT bà Văn Thị Hằng và ông Lê Chí Nam

  + Bổ nhiệm thành viên BKS bà Bùi Thị Xuân và bà Nguyễn Thị Thái 

- Biên bản kiểm phiếu và danh sách dự họp

Chi tiết nội dụng vui lòng download tại ĐÂY.

TRỜ VỀ ĐẦU TRANG