Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Cập nhật: Oct, 21/2015 - 07:35

Kính gửiQuý cổ đông Công ty cổ phần GTNFoods

Ban lãnh đạo Công ty cổ phần Đầu tư và Sản xuất Thống Nhất đã tiến hành việc gửi thư lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc "Thông qua phương án phát hành thêm chứng khoán và sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty" vào ngày 21/10/2015. Các tài liệu bao gồm:

- Thư xin ý kiến cổ đông bằng văn bản

- Dự thảo Nghị quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

- Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Công ty trân trọng đề nghị cổ đông có ý kiến bằng văn bản thông qua việc điền và gửi phiếu lấy ý kiến về Công ty theo địa chỉ ghi trong Phiếu lấy ý kiến trước 17h ngày 05/11/2015 (theo dấu bưu điện).

TRỜ VỀ ĐẦU TRANG