Công bố thông tin

Thông báo mất sổ cổ đông: Đào Hồng Dương
15/03/2021

THÔNG BÁO

- Căn cứ đơn báo mất Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần của Ông Đào Hồng Dương

Công ty Cổ phần GTNfoods xin thông báo về việc mất Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần như sau:

Tên Cổ đông: Đào Hồng Dương

...
TRỜ VỀ ĐẦU TRANG