Tin cổ đông

Cơ cấu cổ đông(*) Cơ cấu Cổ đông chốt theo danh sách cổ đông chốt quyền dự họp ĐHĐCĐ Thường niên năm 2018 và điều chỉnh theo CBTT từ các cổ đông lớn, cổ đông nội bộ đến ngày 31/12/2018

Quyền sở hữu của các cổ đông lớn

TRỜ VỀ ĐẦU TRANG