Các chỉ số tài chính chủ yếu

GTNfoods

CÁC CHỈ TIÊU BẢNG CÂN ĐỐI

Tình hình tài chính lành mạnh với sự tăng trưởng mạnh mẽ tại VCSH, TTS và tiền mặt, cũng như giảm mạnh các khoản vay.

TỶ SUẤT LỢI NHUẬN

Tăng trưởng lợi nhuận hợp nhất thông qua quá trình tái cơ cấu

CƠ CẤU DOANH THU

Chuyển dịch cơ cấu doanh thu sang lĩnh vực thực phẩm với chuỗi nông nghiệp khép kín (Sữa & Trà)

CƠ CẤU LỢI NHUẬN

Tăng trưởng LNST với lợi nhuận từ thoái vốn và hoạt động kinh doanh cốt lõi hiệu quả, với CAGR đạt 40% trong giai đoạn 2015 - 2018

MỘC CHÂU MILK

Tình hình tài chính lành mạnh với lợi nhuận tăng trưởng bền vững

CÁC CHỈ TIÊU BẢNG CÂN ĐỐI

TỶ SUẤT LỢI NHUẬN

DOANH THU VÀ SẢN LƯỢNG

Vinatea

Tăng trưởng quy mô và hiệu quả hoạt động thông qua quá trình tái cơ cấu

CÁC CHỈ TIÊU BẢNG CÂN ĐỐI

DOANH THU VÀ SẢN LƯỢNG

TRỜ VỀ ĐẦU TRANG