Công bố thông tin

CBTT Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2021
28/10/2021

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 3 năm 2021: xem tại đây

Báo cáo tài chính riêng Quý 3 năm 2021: xem tại đây

Giải trình chênh lệch LNST Quý 3 năm 2021: xem tại đây

CBTT Báo cáo tài chính bán niên 2021
30/08/2021

Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên năm 2021 (đã soát xét): xem tại đây

Báo cáo tài chính riêng lẻ bán niên năm 2021 (đã soát xét): xem tại đây

Giải trình chênh lệch LNST trên báo cáo tài chính bán ni...

CBTT Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2021
30/07/2021

Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2021 công ty mẹ : xem tại đây

Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2021 hợp nhất : xem tại đây

Công văn giải trình chênh lệch LNST Quý 2 năm 2021: xem tại đây

TRỜ VỀ ĐẦU TRANG