Công bố thông tin

CBTT Báo cáo tài chính bán niên 2021
30/08/2021

Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên năm 2021 (đã soát xét): xem tại đây

Báo cáo tài chính riêng lẻ bán niên năm 2021 (đã soát xét): xem tại đây

Giải trình chênh lệch LNST trên báo cáo tài chính bán ni...

CBTT Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2021
30/07/2021

Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2021 công ty mẹ : xem tại đây

Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2021 hợp nhất : xem tại đây

Công văn giải trình chênh lệch LNST Quý 2 năm 2021: xem tại đây

Thông báo mất sổ cổ đông: Đào Hồng Dương
15/03/2021

THÔNG BÁO

- Căn cứ đơn báo mất Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần của Ông Đào Hồng Dương

Công ty Cổ phần GTNfoods xin thông báo về việc mất Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần như sau:

Tên Cổ đông: Đào Hồng Dương

...
TRỜ VỀ ĐẦU TRANG