Công bố thông tin

Công ty CP GTNfoods công bố thông tin về việc đã ký kết hợp đồng cung cấp dịch vụ kiể...
08/07/2019

Công ty CP GTNfoods công bố thông tin về việc đã ký kết hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với công ty TNHH Deloitte ngày 08/07/2019

Chi tiết xem tại đây

CV ứng viên và danh sách người nội bộ, người có liên quan tới thành viên HĐQT, BKS
03/07/2019

CV ứng viên và danh sách người nội bộ, người có liên quan tới thành viên HĐQT, BKS

Chi tiết xem tại đây

CTCP GTNfoods CBTT biên bản và nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên và thay đổi người nội bộ...
29/06/2019
CTCP GTNfoods xin CBTT như sau: - Biên bản và Nghị quyết họp ĐHĐCĐ Thường niên 28/06/2019 - Thay đổi thành viên HĐQT và thành viên BKS của Công ty theo Nghị quyết ĐHĐCĐ 2019 + Miễn nhiệm thành v...
Bổ sung chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phầ...
27/06/2019

File CBTT Thư mời và Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên ngày 28/06/2019 download tại ĐÂY

Công văn đính kèm download tại ĐÂY

CBTT THƯ MỜI VÀ TÀI LIỆU HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2019 - NGÀY HỌP 28/06/2019
17/06/2019
File CBTT Thư mời và Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên ngày 28/06/2019 Tài liệu họp Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên ngày 28/06/2019
Báo cáo về ngày không còn là cổ đông lớn Công ty CP GTNFoods
12/06/2019
Công ty CP GTNFoods báo cáo về ngày không còn là cổ đông lớn Công ty Cổ phần lâm nghiệp Sài Gòn
BÁO CÁO KHÔNG CÒN LÀ CỔ ĐÔNG LỚN
06/06/2019

Xem thông tin chi tiết tại đây.

TRỜ VỀ ĐẦU TRANG