Tin cổ đông

Lịch sử thay đổi vốn điều lệ

2016

26/04/2016
Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty thông qua phương án phát hành riêng lẻ cổ phần để tăng vốn điều lệ từ 1.500 tỷ đồng lên 2.500 tỷ đồng, thay đổi tên Công ty thành “Công ty Cổ phần GTNfoods”
18/11/2016
Công ty đã hoàn thành việc phát hành riêng lẻ, tăng vốn điều lệ lên 2.500 tỷ đồng

Ngày 26/04/2016, Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty thông qua phương án phát hành riêng lẻ cổ phần để tăng vốn điều lệ từ 1.500 tỷ đồng lên 2.500 tỷ đồng, thay đổi tên Công ty thành “Công ty Cổ phần GTNfoods”. 

Ngày 18/11/2016, Công ty đã hoàn thành việc phát hành riêng lẻ, tăng vốn điều lệ lên 2.500 tỷ đồng.

2015

30/05/2011
Công ty Cổ phần GTNfoods (trước đây là Công ty Cổ phần Môi trường và khoáng sản Đại Việt) được thành lập với vốn điều lệ 80 tỷ đồng
20/01/2013
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 01/2013/NQ/ĐHĐCĐ/ĐV tăng vốn điều lệ từ 80 tỷ đồng lên 680 tỷ đồng
26/03/2015
Hội đồng Quản trị Công ty quyết nghị triển khai phương án chia cổ tức năm 2014 cho các cổ đông theo hình thức chi trả bằng cổ phiếu, với tỷ lệ thực hiện 10:1, nâng vốn điều lệ từ 680 tỷ đồng lên 748 tỷ đồng
08/05/2015
Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 748 tỷ đồng lên 1.500 tỷ đồng

Công ty Cổ phần GTNfoods (trước đây là Công ty Cổ phần Môi trường và khoáng sản Đại Việt) được thành lập ngày 30/05/2011 với vốn điều lệ 80 tỷ đồng chuyên hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực như sản xuất tre công nghiệp, xây dựng hạ tầng, khoáng sản, vật liệu xây dựng, nhựa, nông sản và thực phẩm.

Ngày 20/01/2013, Công ty tăng vốn điều lệ từ 80 tỷ đồng lên 680 tỷ đồng thông qua việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 01/2013/NQ/ĐHĐCĐ/ĐV.

Ngày 26/03/2015, triển khai theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 ngày 08/05/2015, Nghị quyết số 04/2015/NQ-HĐQT của Hội đồng Quản trị Công ty quyết nghị triển khai phương án chia cổ tức năm 2014 cho các cổ đông theo hình thức chi trả bằng cổ phiếu, với tỷ lệ thực hiện 10:1, nâng vốn điều lệ từ 680 tỷ đồng lên 748 tỷ đồng.

Ngày 08/05/2015, Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 748 tỷ đồng lên 1.500 tỷ đồng. Tại ngày 26/01/2016, Công ty đã hoàn thành việc tăng vốn này.

TRỜ VỀ ĐẦU TRANG