Đại hội đồng Cổ đông

15/04/2019

Tài liệu xin ý kiến Cổ đông bằng văn bản - GTNfoods tháng 04 năm 2019

Xem chi tiết

04/05/2019

Biên bản kiểm phiếu và Nghị quyết xin ý kiến Cổ đông bằng văn bản tháng 5/2019 - GTNfoods

Xem chi tiết

24/06/2019

Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên ngày 28/06/2019

Xem chi tiết

29/06/2019

CTCP GTNfoods CBTT biên bản và nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên và thay đổi người nội bộ công ty

Xem chi tiết

26/03/2018

Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018

Xem chi tiết

19/04/2018

Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018

Xem chi tiết

03/03/2017

Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017

Xem chi tiết

28/03/2017

Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017

Xem chi tiết

11/04/2016

Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2016

Xem chi tiết

14/03/2016

Tài liệu họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2016

Xem chi tiết

26/04/2016

Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2016

Xem chi tiết

14/03/2016

Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2016

Xem chi tiết

22/04/2015

Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2015

Xem chi tiết

01/10/2015

Tài liệu họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2015

Xem chi tiết

08/05/2015

Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2015

Xem chi tiết

09/11/2015

Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2015

Xem chi tiết
TRỜ VỀ ĐẦU TRANG