Đại hội đồng Cổ đông

25/10/2021

Nghị quyết HĐQT về việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và thời gian chốt danh sách cổ đông

Xem chi tiết

26/05/2022

Báo cáo tài chính riêng đã kiểm toán năm 2020

Xem chi tiết

26/05/2022

Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2020

Xem chi tiết

10/11/2021

Mẫu phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Xem chi tiết

10/11/2021

Phương án sáp nhập tổng thể

Xem chi tiết

10/11/2021

Dự thảo hợp đồng sáp nhập

Xem chi tiết

10/11/2021

Dự thảo điều lệ sau sáp nhập

Xem chi tiết

10/11/2021

Tờ trình của HĐQT về phương án hủy niêm yết

Xem chi tiết

10/11/2021

Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ

Xem chi tiết

22/11/2021

CBTT Danh sách thành phần tham gia kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Xem chi tiết

26/11/2021

Biên bản kiểm phiếu và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông

Xem chi tiết

26/02/2021

Tài liệu đại hội đồng cổ đông năm 2021

Xem chi tiết

19/03/2021

Nghị quyết và biên bản họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Xem chi tiết

12/03/2021

Tài liệu đại hội đồng cổ đông năm 2021 (cập nhật tỷ lệ hoán đổi sáp nhập)

Xem chi tiết

18/03/2021

Tài liệu đại hội đồng cổ đông năm 2021 (cập nhật lần 3 theo ý kiến của Kiểm toán)

Xem chi tiết

08/03/2021

Tài liệu đại hội đồng cổ đông năm 2021 (cập nhật nội dung danh sách các thành viên kiểm phiếu)

Xem chi tiết

15/03/2021

Hướng dẫn tham dự ĐHCĐ trực tuyến năm 2021 và Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ năm 2021

Xem chi tiết

04/02/2020

Tài liệu họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2020

Xem chi tiết

12/02/2020

Bổ sung tài liệu họp: Công văn CBTT và Sơ yếu lý lịch của GTNFoods

Xem chi tiết

14/02/2020

Cập nhật tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Xem chi tiết

15/02/2020

Biên bản và Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Xem chi tiết

15/04/2019

Tài liệu xin ý kiến Cổ đông bằng văn bản - GTNfoods tháng 04 năm 2019

Xem chi tiết

04/05/2019

Biên bản kiểm phiếu và Nghị quyết xin ý kiến Cổ đông bằng văn bản tháng 5/2019 - GTNfoods

Xem chi tiết

24/06/2019

Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên ngày 28/06/2019

Xem chi tiết

29/06/2019

CTCP GTNfoods CBTT biên bản và nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên và thay đổi người nội bộ công ty

Xem chi tiết

26/03/2018

Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018

Xem chi tiết

19/04/2018

Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018

Xem chi tiết

03/03/2017

Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017

Xem chi tiết

28/03/2017

Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017

Xem chi tiết

11/04/2016

Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2016

Xem chi tiết

14/03/2016

Tài liệu họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2016

Xem chi tiết

26/04/2016

Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2016

Xem chi tiết

14/03/2016

Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2016

Xem chi tiết

22/04/2015

Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2015

Xem chi tiết

01/10/2015

Tài liệu họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2015

Xem chi tiết

08/05/2015

Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2015

Xem chi tiết

09/11/2015

Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2015

Xem chi tiết
TRỜ VỀ ĐẦU TRANG