Các báo cáo

Báo cáo tài chính

2019

26/04/2019

Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2019 và giải trình biến động lợi nhuận

Xem chi tiết

29/07/2019

Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2019

Xem chi tiết

15/08/2019

BCTC bán niên sau soát xét 2019

Xem chi tiết

29/10/2019

Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2019

Xem chi tiết
2018

26/03/2019

Báo cáo tài chính hợp nhất 2018

Xem chi tiết
2018

26/03/2019

Báo cáo tài chính riêng năm 2018

Xem chi tiết
Q4

30/01/2019

Báo cáo tài chính riêng Quý 4/2018

Xem chi tiết
Q4

30/01/2019

Báo cáo tài chính hợp nhất Q4/2018

Xem chi tiết
Q4

30/01/2019

Giải trình biến động lợi nhuận Quý 4/2018

Xem chi tiết
Q3

29/10/2018

Báo cáo tài chính riêng Quý III/2018

Xem chi tiết
Q3

29/10/2018

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý III/2018

Xem chi tiết
Q3

29/10/2018

Giải trình biến động lợi nhuận Quý III/2018

Xem chi tiết
1H

16/08/2018

Báo cáo tài chính bán niên 2018 soát xét - riêng

Xem chi tiết
1H

16/08/2018

Giải trình biến động lợi nhuận bán niên 2018 sau soát xét - riêng

Xem chi tiết
1H

16/08/2018

Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ 30.6.2018

Xem chi tiết
Q2

27/07/2018

Báo cáo tài chính riêng Quý II/2018

Xem chi tiết
Q2

27/07/2018

Giải trình biến động lợi nhuận Quý II/2018

Xem chi tiết
Q2

27/07/2018

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý II/2018

Xem chi tiết
Q1

26/04/2018

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý I/2018

Xem chi tiết
Q1

26/04/2018

Báo cáo tài chính riêng Quý I/2018

Xem chi tiết
2017

30/03/2018

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 đã kiểm toán

Xem chi tiết
2017

30/03/2018

Báo cáo tài chính riêng năm 2017 đã kiểm toán

Xem chi tiết
2017

30/03/2018

Giải trình biến động biến động lợi nhuận năm 2017

Xem chi tiết
Q4

30/01/2018

Giải trình biến động lợi nhuận Qúy IV/2017

Xem chi tiết
Q4

30/01/2018

Báo cáo tài chính Qúy IV/2017 - Báo cáo riêng

Xem chi tiết
Q4

30/01/2018

Báo cáo tài chính Qúy IV/2017 - Báo cáo hợp nhất

Xem chi tiết
Q3

30/10/2017

Báo cáo tài chính riêng Q3/2017

Xem chi tiết
Q3

30/10/2017

Báo cáo tài chính hợp nhất Q3/2017

Xem chi tiết
1H

29/08/2017

Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ 30.6.2017

Xem chi tiết
1H

29/08/2017

Báo cáo tài chính riêng giữa niên độ 30.6.2017

Xem chi tiết
Q2

31/07/2017

Báo cáo tài chính riêng Q2/2017

Xem chi tiết
Q2

31/07/2017

Báo cáo tài chính hợp nhất Q2/2017

Xem chi tiết
Q1

26/04/2017

Báo cáo tài chính riêng Q1/2017

Xem chi tiết
Q1

26/04/2017

Báo cáo tài chính hợp nhất Q1/2017

Xem chi tiết
2016

29/03/2017

Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán 2016

Xem chi tiết
2016

29/03/2017

Báo cáo tài chính riêng đã kiểm toán 2016

Xem chi tiết
Q4

25/01/2017

Báo cáo tài chính hợp nhất Q4/2016

Xem chi tiết
Q4

25/01/2017

Báo cáo tài chính riêng Q4/2016

Xem chi tiết
Q3

28/10/2016

Báo cáo tài chính hợp nhất Q3/2016

Xem chi tiết
Q3

28/10/2016

Báo cáo tài chính riêng Q3/2016

Xem chi tiết
1H

29/08/2016

Báo cáo tài chính riêng giữa niên độ 30.6.2016

Xem chi tiết
1H

29/08/2016

Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ 30.6.2016

Xem chi tiết
Q2

29/08/2016

Báo cáo tài chính hợp nhất Q2/2016

Xem chi tiết
Q2

29/08/2016

Báo cáo tài chính riêng Q2/2016

Xem chi tiết
Q1

30/04/2016

Báo cáo tài chính hợp nhất Q1/2016

Xem chi tiết
Q1

30/04/2016

Báo cáo tài chính riêng Q1/2016

Xem chi tiết
2015

05/04/2016

Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán 2015

Xem chi tiết
2015

05/04/2016

Báo cáo tài chính riêng đã kiểm toán 2015

Xem chi tiết
Q4

15/02/2016

Báo cáo tài chính hợp nhất Q4/2015

Xem chi tiết
Q4

15/02/2016

Báo cáo tài chính riêng Q4/2015

Xem chi tiết
Q3

13/11/2015

Báo cáo tài chính hợp nhất Q3/2015

Xem chi tiết
Q3

13/11/2015

Báo cáo tài chính riêng Q3/2015

Xem chi tiết
1H

31/08/2015

Báo cáo tài chính riêng giữa niên độ 30.6.2015

Xem chi tiết
1H

31/08/2015

Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ 30.6.2015

Xem chi tiết
Q2

14/08/2015

Báo cáo tài chính hợp nhất Q2/2015

Xem chi tiết
Q2

14/08/2015

Báo cáo tài chính riêng Q2/2015

Xem chi tiết
Q1

15/05/2015

Báo cáo tài chính hợp nhất Q1/2015

Xem chi tiết
Q1

15/05/2015

Báo cáo tài chính riêng Q1/2015

Xem chi tiết
2014

31/03/2015

Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán 2014

Xem chi tiết
2014

31/03/2015

Báo cáo tài chính riêng đã kiểm toán 2014

Xem chi tiết
Q4

14/02/2015

Báo cáo tài chính hợp nhất Q4/2014

Xem chi tiết
Q4

14/02/2015

Báo cáo tài chính riêng Q4/2014

Xem chi tiết
Q3

15/11/2014

Báo cáo tài chính hợp nhất Q3/2014

Xem chi tiết
Q3

15/11/2014

Báo cáo tài chính riêng Q3/2014

Xem chi tiết
1H

28/08/2014

Báo cáo tài chính riêng giữa niên độ 30.6.2014

Xem chi tiết
1H

28/08/2014

Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ 30.6.2014

Xem chi tiết
Q2

15/07/2014

Báo cáo tài chính hợp nhất Q2/2014

Xem chi tiết
Q2

15/07/2014

Báo cáo tài chính riêng Q2/2014

Xem chi tiết
Q1

15/04/2014

Báo cáo tài chính hợp nhất Q1/2014

Xem chi tiết
Q1

15/04/2014

Báo cáo tài chính riêng Q1/2014

Xem chi tiết
2013

31/03/2014

Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán 2013

Xem chi tiết
2013

31/03/2014

Báo cáo tài chính riêng đã kiểm toán 2013

Xem chi tiết
2012

31/03/2013

Báo cáo tài chính 2012

Xem chi tiết
TRỜ VỀ ĐẦU TRANG