Các báo cáo

Báo cáo tài chính

30/03/2022

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 đã kiểm toán

Xem chi tiết

30/03/2022

Báo cáo tài chính riêng năm 2021 đã kiểm toán

Xem chi tiết

30/03/2022

Công văn giải trình chênh lệch LNST năm 2021

Xem chi tiết

21/01/2022

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 4 năm 2021

Xem chi tiết

21/01/2022

Báo cáo tài chính riêng Quý 4 năm 2021

Xem chi tiết

21/01/2022

Giải trình Chênh lệch Lợi nhuận sau thuế Quý 4 năm 2021

Xem chi tiết

28/10/2021

Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2021 hợp nhất

Xem chi tiết

28/10/2021

Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2021 riêng

Xem chi tiết

28/10/2021

Giải trình chênh lệch LNST Quý 3 năm 2021

Xem chi tiết

30/08/2021

Báo cáo tài chính bán niên công ty mẹ năm 2021

Xem chi tiết

30/08/2021

Báo cáo tài chính bán niên hợp nhất năm 2021

Xem chi tiết

30/08/2021

Giải trình chênh lệch LNST trên Báo cáo tài chính bán niên 2021

Xem chi tiết

30/07/2021

Báo cáo tài chính quý 2 năm 2021 công ty mẹ

Xem chi tiết

30/07/2021

Báo cáo tài chính quý 2 năm 2021 hợp nhất

Xem chi tiết

26/05/2022

Giải trình chênh lệch LNST Quý 2 năm 2021

Xem chi tiết

30/04/2021

Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2021 riêng lẻ kèm giải trình chênh lệch LNST

Xem chi tiết

30/04/2021

Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2021 hợp nhất

Xem chi tiết

29/04/2020

Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2020

Xem chi tiết

29/07/2020

Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất Quý 2 năm 2020 kèm theo CV Giải trình KQKD Quý 2 năm 2020

Xem chi tiết

30/07/2020

Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất soát xét giữa niên độ năm 2020

Xem chi tiết

29/10/2020

Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2020

Xem chi tiết

30/01/2021

Báo cáo tài chính quý 4 năm 2020 kèm giải trình

Xem chi tiết

18/03/2021

Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020 và báo cáo tình hình sử dụng vốn năm 2020

Xem chi tiết

26/05/2022

Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế theo Báo cáo tài chính bán niên năm 2021 đã soát xét

Xem chi tiết

26/04/2019

Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2019 và giải trình biến động lợi nhuận

Xem chi tiết

29/07/2019

Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2019

Xem chi tiết

15/08/2019

BCTC bán niên sau soát xét 2019

Xem chi tiết

29/10/2019

Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2019

Xem chi tiết

30/01/2020

Báo cáo tài chính Quý 4 năm 2019

Xem chi tiết

14/02/2020

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 và Giải trình biến động lợi nhuận năm 2019

Xem chi tiết

26/02/2020

Công văn giải trình số liệu Báo cáo tài chính năm 2019 sau kiểm toán theo Yêu cầu của Sở GDCK TP. Hồ Chí Minh

Xem chi tiết
2018

26/03/2019

Báo cáo tài chính hợp nhất 2018

Xem chi tiết
2018

26/03/2019

Báo cáo tài chính riêng năm 2018

Xem chi tiết
Q4

30/01/2019

Báo cáo tài chính riêng Quý 4/2018

Xem chi tiết
Q4

30/01/2019

Báo cáo tài chính hợp nhất Q4/2018

Xem chi tiết
Q4

30/01/2019

Giải trình biến động lợi nhuận Quý 4/2018

Xem chi tiết
Q3

29/10/2018

Báo cáo tài chính riêng Quý III/2018

Xem chi tiết
Q3

29/10/2018

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý III/2018

Xem chi tiết
Q3

29/10/2018

Giải trình biến động lợi nhuận Quý III/2018

Xem chi tiết
1H

16/08/2018

Báo cáo tài chính bán niên 2018 soát xét - riêng

Xem chi tiết
1H

16/08/2018

Giải trình biến động lợi nhuận bán niên 2018 sau soát xét - riêng

Xem chi tiết
1H

16/08/2018

Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ 30.6.2018

Xem chi tiết
Q2

27/07/2018

Báo cáo tài chính riêng Quý II/2018

Xem chi tiết
Q2

27/07/2018

Giải trình biến động lợi nhuận Quý II/2018

Xem chi tiết
Q2

27/07/2018

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý II/2018

Xem chi tiết
Q1

26/04/2018

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý I/2018

Xem chi tiết
Q1

26/04/2018

Báo cáo tài chính riêng Quý I/2018

Xem chi tiết
2017

30/03/2018

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 đã kiểm toán

Xem chi tiết
2017

30/03/2018

Báo cáo tài chính riêng năm 2017 đã kiểm toán

Xem chi tiết
2017

30/03/2018

Giải trình biến động biến động lợi nhuận năm 2017

Xem chi tiết
Q4

30/01/2018

Giải trình biến động lợi nhuận Qúy IV/2017

Xem chi tiết
Q4

30/01/2018

Báo cáo tài chính Qúy IV/2017 - Báo cáo riêng

Xem chi tiết
Q4

30/01/2018

Báo cáo tài chính Qúy IV/2017 - Báo cáo hợp nhất

Xem chi tiết
Q3

30/10/2017

Báo cáo tài chính riêng Q3/2017

Xem chi tiết
Q3

30/10/2017

Báo cáo tài chính hợp nhất Q3/2017

Xem chi tiết
1H

29/08/2017

Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ 30.6.2017

Xem chi tiết
1H

29/08/2017

Báo cáo tài chính riêng giữa niên độ 30.6.2017

Xem chi tiết
Q2

31/07/2017

Báo cáo tài chính riêng Q2/2017

Xem chi tiết
Q2

31/07/2017

Báo cáo tài chính hợp nhất Q2/2017

Xem chi tiết
Q1

26/04/2017

Báo cáo tài chính riêng Q1/2017

Xem chi tiết
Q1

26/04/2017

Báo cáo tài chính hợp nhất Q1/2017

Xem chi tiết
2016

29/03/2017

Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán 2016

Xem chi tiết
2016

29/03/2017

Báo cáo tài chính riêng đã kiểm toán 2016

Xem chi tiết
Q4

25/01/2017

Báo cáo tài chính hợp nhất Q4/2016

Xem chi tiết
Q4

25/01/2017

Báo cáo tài chính riêng Q4/2016

Xem chi tiết
Q3

28/10/2016

Báo cáo tài chính hợp nhất Q3/2016

Xem chi tiết
Q3

28/10/2016

Báo cáo tài chính riêng Q3/2016

Xem chi tiết
1H

29/08/2016

Báo cáo tài chính riêng giữa niên độ 30.6.2016

Xem chi tiết
1H

29/08/2016

Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ 30.6.2016

Xem chi tiết
Q2

29/08/2016

Báo cáo tài chính hợp nhất Q2/2016

Xem chi tiết
Q2

29/08/2016

Báo cáo tài chính riêng Q2/2016

Xem chi tiết
Q1

30/04/2016

Báo cáo tài chính hợp nhất Q1/2016

Xem chi tiết
Q1

30/04/2016

Báo cáo tài chính riêng Q1/2016

Xem chi tiết
2015

05/04/2016

Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán 2015

Xem chi tiết
2015

05/04/2016

Báo cáo tài chính riêng đã kiểm toán 2015

Xem chi tiết
Q4

15/02/2016

Báo cáo tài chính hợp nhất Q4/2015

Xem chi tiết
Q4

15/02/2016

Báo cáo tài chính riêng Q4/2015

Xem chi tiết
Q3

13/11/2015

Báo cáo tài chính hợp nhất Q3/2015

Xem chi tiết
Q3

13/11/2015

Báo cáo tài chính riêng Q3/2015

Xem chi tiết
1H

31/08/2015

Báo cáo tài chính riêng giữa niên độ 30.6.2015

Xem chi tiết
1H

31/08/2015

Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ 30.6.2015

Xem chi tiết
Q2

14/08/2015

Báo cáo tài chính hợp nhất Q2/2015

Xem chi tiết
Q2

14/08/2015

Báo cáo tài chính riêng Q2/2015

Xem chi tiết
Q1

15/05/2015

Báo cáo tài chính hợp nhất Q1/2015

Xem chi tiết
Q1

15/05/2015

Báo cáo tài chính riêng Q1/2015

Xem chi tiết
2014

31/03/2015

Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán 2014

Xem chi tiết
2014

31/03/2015

Báo cáo tài chính riêng đã kiểm toán 2014

Xem chi tiết
Q4

14/02/2015

Báo cáo tài chính hợp nhất Q4/2014

Xem chi tiết
Q4

14/02/2015

Báo cáo tài chính riêng Q4/2014

Xem chi tiết
Q3

15/11/2014

Báo cáo tài chính hợp nhất Q3/2014

Xem chi tiết
Q3

15/11/2014

Báo cáo tài chính riêng Q3/2014

Xem chi tiết
1H

28/08/2014

Báo cáo tài chính riêng giữa niên độ 30.6.2014

Xem chi tiết
1H

28/08/2014

Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ 30.6.2014

Xem chi tiết
Q2

15/07/2014

Báo cáo tài chính hợp nhất Q2/2014

Xem chi tiết
Q2

15/07/2014

Báo cáo tài chính riêng Q2/2014

Xem chi tiết
Q1

15/04/2014

Báo cáo tài chính hợp nhất Q1/2014

Xem chi tiết
Q1

15/04/2014

Báo cáo tài chính riêng Q1/2014

Xem chi tiết
2013

31/03/2014

Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán 2013

Xem chi tiết
2013

31/03/2014

Báo cáo tài chính riêng đã kiểm toán 2013

Xem chi tiết
2012

31/03/2013

Báo cáo tài chính 2012

Xem chi tiết
TRỜ VỀ ĐẦU TRANG