Tin cổ đông

Lịch sử chi trả cổ tức

2015

26/03/2015
Nghị quyết HĐQT số 04/2015/NQ-HĐQT quyết nghị phương án trả cổ tức năm 2014 bằng cổ phiếu tỷ lệ 10:1, nâng vốn điều lệ từ 680 tỷ đồng lên 748 tỷ đồng


Ngày 26/03/2015, triển khai theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 ngày 08/05/2015, Nghị quyết số 04/2015/NQ-HĐQT của Hội đồng Quản trị Công ty quyết nghị triển khai phương án chia cổ tức năm 2014 cho các cổ đông theo hình thức chi trả bằng cổ phiếu, với tỷ lệ thực hiện 10:1, nâng vốn điều lệ từ 680 tỷ đồng lên 748 tỷ đồng.

TRỜ VỀ ĐẦU TRANG