Thông báo mất sổ cổ đông: Đào Hồng Dương

Cập nhật: Mar, 15/2021 - 09:00

THÔNG BÁO

- Căn cứ đơn báo mất Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần của Ông Đào Hồng Dương

Công ty Cổ phần GTNfoods xin thông báo về việc mất Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần như sau:

Tên Cổ đông: Đào Hồng Dương

Số CMND: 012739285        Ngày cấp: 05/02/2009                 Nơi cấp: CATP Hà Nội

Số cổ phần sở hữu: 5.000 cổ phần (Bằng chữ: Năm nghìn cổ phần)

Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày ra thông báo này, nếu không có bất kỳ khiếu nạo nào, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần GTNfoods sẽ cấp lại Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần cho Cổ đông trên.

Mọi chi tiết liên hệ:

Ban Quan hệ cổ đông-Phòng Tài chính Kế toán-Công ty Cổ phần GTNfoods

Địa chỉ: tầng 14, tháp A, tòa nhà Handiresco, số 521, Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: (84-24) 6276 6366               Email: quanhecodong@gtnfoods.com.vn

Trân trọng thông báo./.

TRỜ VỀ ĐẦU TRANG