Hội đồng quản trị

Ông Tạ Văn Quyền

Ông Nghiêm Văn Thắng

Ông Nguyễn Hồng Anh

Văn Thị Hằng

Lê Chí Nam

Ban kiểm soát

Bùi Thị Xuân

Ban Kiểm soát

Nguyễn Thị Thái

Thành viên Ban Kiểm soát

Bà Nguyễn Thị Thu

Thành viên Ban Kiểm soát

Ban điều hành

Ông Nguyễn Hồng Anh

Phó Tổng giám đốc GTNfoods

Ông Trần Công Chiến

Tổng Giám đốc Mộc Châu Milk

Ông Nguyễn Tuấn Anh

Giám đốc Đầu Tư GTNfoods

Ông Hoàng Mạnh Cường

Kế toán trưởng GTNfoods

Ông Hoàng Đăng Tiến

Phó Tổng Giám đốc Vinatea

Ông Lê Hải Châu

Phó Tổng Giám đốc Vinatea

Ông Nguyễn Duy Chánh

Phó Tổng Giám đốc Vinatea
TRỜ VỀ ĐẦU TRANG