Hội đồng quản trị

Bà Mai Kiều Liên

Chủ tịch Hội đồng Quản trị

Ông Nghiêm Văn Thắng

Thành viên Hội đồng Quản trị

Ông Trịnh Quốc Dũng

Thành viên Hội đồng Quản trị

Ông Lê Thành Liêm

Thành viên Hội đồng Quản trị

Ông Đỗ Lê Hùng

Thành viên Hội đồng Quản trị

Ban kiểm soát

Bà Hà Thị Diệu Thu

Trưởng Ban Kiểm soát

Bà Cao Thị Hồng

Thành viên Ban Kiểm soát

Bà Nguyễn Đức Diệu Thơ

Thành viên Ban Kiểm soát

Ban điều hành

Ông Trịnh Quốc Dũng

Tổng giám đốc GTNfoods

Ông Trần Chí Sơn

Phó Tổng Giám đốc

Ông Lê Huy Bích

Giám đốc Tài chính

Ông Hoàng Mạnh Cường

Kế toán trưởng GTNfoods
TRỜ VỀ ĐẦU TRANG